Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden
1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder Opdrachtnemer: Power-Mentaliy Training en Coaching en Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon die aan Power-Mentaliy Training en Coaching opdracht geeft tot het verrichten van diensten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van
opdrachtnemer.
3. Het deelnemen aan activiteiten van Power Mentaliy Training en Coaching geschiedt geheel op eigen risico.
4. Power Mentaliy Training en Coaching is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of letsel welke tijdens de activiteiten wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op een trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.
5. De Opdrachtgever verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhevige aanbod zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op iedere locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. Power-Mentaliy Training en Coaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de opdrachtgever ontheft Power Mentaliy Training en Coaching van elke aansprakelijkheid.
6. Iedere klant van Power Mentaliy Training en Coaching wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten.
7. Bij het inschrijven bij Power Mentaliy Training en Coaching is men verplicht relevante medische informatie op te geven. Denk hierbij vooral aan medische aandoeningen die fysieke prestaties beperken en waarbij intensieve fysieke inspanning een risico vormt voor de gezondheid.
Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Wij verzamelen deze gegevens om zo optimaal de veiligheid van de deelnemer te kunnen garanderen tijdens de lessen en optimaal kunnen handelen wanneer zich er iets voordoet.
8. Al onze prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen op termijn worden gewijzigd.
9. Betaling voor de diensten van opdrachtnemer door opdrachtgever dient alvorens of tijdens een afspraak te worden voldaan.
10. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de betreffende opdracht.
11. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht om afspraken tussentijds te wijzigen of te annuleren.
12. Alleen voor personal trainingen  en individuele coaching geldt: Indien opdrachtgever uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak annuleert of wijzigt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien een afspraak binnen 24 uur of niet wordt gewijzigd of geannuleerd zal het bedrag van de afspraak in rekening worden gebracht.
13. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
14. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.
15. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
16. Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichtingen tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en waarvan opdrachtnemer weet of kan vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten te vragen in situaties dat het voor opdrachtnemer van belang kan zijn in het kader van veiligheid en aansprakelijkheid. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan opdrachtgever / deelnemers.